Biztonságtudományi Szemle https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home <p>A <strong>Biztonságtudományi Szemle</strong> a biztonságtudomány nemzetközi, lektorált, szakmai és tudományos folyóirata.</p> <p>A<em><strong> folyóirat célja</strong></em> a biztonságtudomány területén, vagy ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára a biztonságtudomány tágan értelmezett diszciplináris keretébe tartozó tanulmányok, kutatási jelentések, beszámolók, könyvismertetők megjelentetése, s ennek révén a biztonságtudatosság és a biztonsági kultúra fejlesztése.<br><strong><em>Megjelenés</em></strong> negyedévente, jellemzően magyar, eseti jelleggel idegen nyelven. Konferenciákhoz és témákhoz kapcsolódóan különszámok, tematikus számok alkalmi jelleggel magyar, vagy idegen nyelven jelennek meg.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban csak két független lektor által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. A beküldött kéziratoknak formai és tartalmi szempontból egyaránt meg kell felelnie a Folyóirat weboldalán közölt elvárásoknak. El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.<br>A Biztonságtudományi Szemle folyóiratban megjelenő cikkek az Óbudai Egyetem Digitális Archívumában (ÓDA) archiválásra kerülnek. <br>Az Óbudai Egyetem munkatársainak és hallgatóinak a Folyóiratban megjelent tanulmányait az Egyetemi Könyvtár munkatársai rögzítik a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).<br><br><strong>Rovatok:</strong><br>Anyagbiztonság <br>Biztonságfilozófia és -történet<br>Biztonságpolitika <br>Biztonságtechnika <br>Biztonságtudatosság<br>Domotika<br>Egészségbiztonság<br>Élelmiszerbiztonság <br>Gazdasági biztonság <br>Hadbiztonság és rendvédelem<br>Információbiztonság <br>Ipar- és üzembiztonság<br>Jog- és társadalombiztonság<br>Könyvismertetés <br>Környezetbiztonság<br>Közlekedésbiztonság<br>Magánbiztonság<br>Mesterséges intelligencia<br>Munkabiztonság<br>Műszaki biztonság<br><br></p> Óbudai Egyetem hu-HU Biztonságtudományi Szemle 2676-9042 Borító https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/235 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 Impresszum https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/236 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 I X. Teljes szám - 2022. IV. évf. 2. szám https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/237 <p>.</p> . Biztonságtudományi Szemle ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 I 119. A kiberbiztonság és a banki kibervédelem fejlődése napjainkig https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/218 <p>A kiberbűnözés már jóval az internet megszületése előtt megjelent. A korai időktől a számítógépeket és a hálózatokat állami és céges adatok „gyártására”, tárolására és továbbítására használták. Az első időszakban ezért még csak az adatok eltulajdonítása volt a motiváció. Az internet megjelenése előtt ez még lokális, helyhez kötött bűnelkövetés volt, ahogy az internet elterjedt a támadások is gyors sebességgel fejlődni kezdtek.</p> <p>A 80-as években az email megjelenése különösen nagyot lökött a támadások elterjedésén. A 90-es években a webes böngészők megjelenése segítette a támadások elkövetését.</p> <p>A következő jelentős hullám a közösségi média térnyeréséhez köthető. Azzal, hogy az emberek mindenféle információt megosztanak magukról, megnyitotta a személyes adat és a digitális adatlopás Pandóra-szelencéjét.</p> <p>Az utolsó nagy fejlődési lépés a kiberbűnözés „intézményesedése” volt. A bűnözők már nem sötét szobákban, kapucni alatt rejtőzködő pattanásos tinédzserek (ahogy ezt az emberek elképzelték sokáig), hanem nemzetközi cégekként működő kiterjedt csapatok, akiket sokszor államok támogatnak.</p> <p>A cikk célja bemutatni a kiberbiztonság, azon belül is a banki kibervédelem fejlődésének lépéseit a korai fázistól napjainkig.</p> Oliver Gulyas ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 1 13 A bizalom a játékelméletek vizsgálatán keresztül https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/228 <p>Miért választjuk a bizalmat, még akkor is, ha ezáltal sebezhetővé vállunk a másik féllel szemben? A megelőlegezett bizalom sikeres vagy sikertelen eredményt hozhat, mely függ a megbízott személy viselkedésétől. Mivel a bizalmat adó nem irányíthatja, vagy ellenőrizheti a megbízottat, a végkifejlet bizonytalan. A bizalom összetett kutatása különböző aspektusokat vizsgál, mely közvetlen vagy közvetett módon hatással van az egyén bizalmi döntéseire. Tanulmányomban a bizalmat a játékelmélet szemüvegén keresztül vizsgálom, mely a matematika egy diszciplináris megközelítésével elemzi a résztvevők kapcsolatát és döntéseit. A különböző játékelméleti kísérletek olyan megvilágításba helyezik a bizalmat, mely gyakorlati körülmények és döntési helyzetek által talál rá a bizalom, az altruizmus és az együttműködés közötti összefüggésekre. A tanulmány meglévő játékelméleti kísérletek és azok eredményeinek gyűjteménye. A szakirodalmi és elméleti áttekintés alapot nyújt egy későbbi primer kutatáshoz, mely ugyancsak kísérlet formájában vizsgálja a bizalmat a tanulmányban bemutatott eredményekre alapozva.</p> Cyntia Valociková ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 15 24 A beléptetőrendszerek és a megfigyelőrendszerek ágazati szabályozásának fejlődése a GDPR árnyékában https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/210 <p>Napjainkban a vagyonvédelem már elképzelhetetlen elektronikus biztonságtechnikai eszközök és rendszerek nélkül. Már nem csak&nbsp;&nbsp; komplex, ipari rendszerekre kell gondolnunk, hanem a legkisebb lakásokban, társasházakban is megjelentek az egyszerű, célirányos funkcionalitással rendelkező biztonságtechnikai megoldások. Bármilyen komplexitású legyen az alkalmazott megoldás, elsődleges funkciójukat tekintve érzékelésre és jelzésre szolgálnak, és egyre jellemzőbben az előző feladatok teljesítése során felmerült adatok értékelésére, tárolására és kezelésére. Napjaink részév lettek az internetről rendelhető egyszerű plug &amp; play kamerák, egyéb „kütyük”. Az informatika fejlődésével már az ezen eszközök nem csak kommunikálnak egyéb IT eszközökkel és rendszerekkel, hanem maguk is ilyen eszközökké váltak. Funkciójuk betöltése során adatot dolgoznak fel és tárolnak is.&nbsp; Tanulmányomban a két meghatározó biztonságtechnikai eszköz alkalmazására és használatára vonatkozó szabályozás kialakulását és aktuális kérdéseit tekintem át és értékelem a GDPR rendelkezések tükrében.</p> Peter Fabian ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 25 33 Egyszer használatos zárak (plombák) és helyzetük a vagyonvédelemben (2. rész) https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/221 <p>Közel húsz éve foglalkozom egyszer használatos zárak (plombák) fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával. Bevallom a fémiparból érkezve ez csak kiegészítő termelés volt eleinte alacsony költsége magas eladási darabszáma jó költséghordozónak bizonyult az általam akkoriban többre becsült egyéb termékek mellett. Hirtelen ez lett a fő profilja a vállalkozásnak én meg szép lassan belenőttem és rájöttem, hogy mint szinte mindig a közvélemény által alábecsült termékek és tevékenységek a legbonyolultabbak ha beleássuk magunkat. Mindig van több és mindig van akinek az kell . Védeni ,őrizni és beazonosíthatóvá kell tenni. A témában nincsen se hazai, se nemzetközi tudományos&nbsp; szakirodalom a tanulmányomban jogszabályokat, szabványokat és saját tapasztalatot dolgozom fel. Igy ez egy két részből álló szakértői tanulmány.A második részben a hazai és nemzetközi szabályozást és szabványokat tekintem át és helyezem el a vagyonvédelem komplex rendszerében.</p> András László Szabó ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 35 50 Kvantumkriptográfia: kvantumkulcs-elosztás, egy nem-technikai megközelítés https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/212 <p class="western" align="justify">A kvantumszámítógépek gyors fejlődésének köszönhetően a jelenleg biztonságos kriptográfiai rendszerek nem feltétlenül maradnak azok. A kvantummechanika lehetőséget ad arra, hogy egy olyan kommunikációs csatornát hozzunk létre, amely biztonságát a fizika törvényei garantálják és nem azon alapul, hogy bizonyos matematikai számításokat klasszikusan nagyon nehéz kiszámolni. A cikk egy nem-technikai áttekintése a kvantumkulcs-elosztásnak, amely talán a legismertebb alkalmazása a kvantumkriptográfiának, egy olyan fajta kriptográfiának, amelyik közvetlenül a kvantummechanika törvényeire építkezik.</p> András Frigyik ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 51 60 Az eSzemélyi és az elektronikus aláírás technológia helyzete és lehetőségei Magyarországon https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/229 <p>A kutatás célja: Jelen tanulmány célja annak megállapítása, hogy milyen tényezők befolyásolják az elektronikus aláírás technológiába vetett bizalmat Magyarországon, továbbá, hogy milyen tényezők gátolják annak elterjedését, végül pedig új utak felderítése a technológia térhódításának elősegítése érdekében.<br>Kutatásmódszertan: a primer kutatás végrehajtásához kvalitatív kutatási módszertant választottam, két fókuszcsoportos interjút vezettem le. Az interjúk során keletkezett adatok elemzéséhez a Grounded Theory módszert használtam.<br>Megállapítások: A tanulmány áttekintést nyújt a bizalommal kapcsolatos alapfogalmakról, a bizalom mérésének lehetséges módjairól, továbbá az eSzemélyi és az elektronikus aláírás jelenlegi helyzetéről az elérhető statisztikai adatok, valamint az interjúkból kinyert adatok alapján.<br>Eredetiség/Érték/Gyakorlati vonatkozások: Az eredmények hathatósan hozzájárulhatnak az elektronikus aláírás technológia széleskörű elterjedéséhez Magyarországon.</p> Norbert Nyári ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 61 73 Kis- és közepes méretű napelemes erőművek teljesítményoptimalizálása és rendszerfelügyelete https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/220 <p>A napenergia a jövőben a fenntartható fejlődés és az energiaellátás egyik alappillére lesz. Ahogy egyre több napelemes rendszer épül és csatlakozik a közüzemi villamosenergia-hálózatba, egyre nagyobb a szükség lesz ezeknek a rendszereknek a felügyeletére. A rendszerfelügyeleti eszközök a napelemes rendszerekből származó valós idejű termelési adatok alapján a villamosenergia teljesítményének optimalizálását és a hálózat stabilitásának megőrzését szolgálják. Sokak számára ismert a korszerű napelemes rendszerek egyik hasznos és látványos eleme az online rendszerfelügyelet, a távoli monitoring. Ennek segítségével nyomon követhető a napelemes rendszer működése. Ellenőrizhető a jelen- és a múltbéli adatok az interneten keresztül, akár egy okostelefon vagy bármely internethez kapcsolódó eszköz segítségével. Ez a tanulmány többek közt azt mutatja be, hogyan segíti a rendszerfelügyelet a napelemes rendszerek hatékony és biztonságos működését.</p> Nándor Bozsik ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 75 85 A mesterséges intelligencia múltja, jelene és jövője a senior és a junior szakértők szemszögéből (2. rész) https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/231 <p>Kutatásunk a mesterséges intelligencia jelenlegi helyzetének és lehetséges jövőképeinek áttekintésére, társadalmi hatásaira irányult. Az első részben ismertettük a fókuszcsoportos kutatás módszertanát, mely mindkét esetben azonos volt, és a senior szakértői csoport eredményeit, ennek folytatásaként a második részben a junior szakértői fókuszcsoportos kutatás részletes elemzése után a két csoport véleményét vetettük össze komparatív elemzéssel. Végül eredményeink alapján gyakorlati ajánlásokat fogalmaztunk meg a humánfókuszú, etikus mesterséges intelligenciára épülő jövő megvalósításához.</p> Mária Heitlerné Lehoczky Csaba Kollár ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 87 101 A COVID-19 munkabiztonsága https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/227 <p>A munkavédelem szakterületén az elmúlt időszak egyik legnagyobb kihívása lett a koronavírus járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi és egészségügyben dolgozók munkabiztonsági és munkaegészségügyi feltételeinek, valamint szabályainak meghatározása és alkalmazása. Kutatásunk Magyarország legnagyobb egészségügyi ellátó, oktató és kutató egyetem betegellátó szervezeti egységeinél alkalmazott eljárás rendekre, utasításokra, valamint a covid ellátó osztályokra készített munkavédelmi szakmai dokumentációkra, így a kockázatértékelésekre, egyéni védőeszközök juttatás rendekre, továbbá a megelőzésre és a kollektív védelemre hozott intézkedésekre terjedt ki. A COVID–19-koronavírus-járvány súlyos károkat okozott mind a társadalomban, mind pedig a gazdaságban, valamint hatalmas kihívás elé állította az egészségügyi területet és ezzel a munkavédelmi szakértőket is. A pandémia arra is emlékeztetett bennünket, hogy a munkavédelem legfontosabb eszközét a megelőzést, valamint a kockázatok értékelését komolyan kell venni.</p> Mátyás Simon ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 103 110 Kockázatkezelés monokristályos napelemes erőmű esetén kockázati mátrix alkalmazásával https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/234 <p>A napelemek és a napelem erőművek elég széles körben elterjedtek, valamint fontos szerepet játszanak a megújuló villamosenergia-termelés területén. A globális napelem piacot vizsgálva a legnagyobb részt a monokristályos napelemek alkotják. A telepítési munkálatok megkezdése előtt és az üzemelés során fontos figyelembe venni a fellépő kockázatokat. A kockázatkezelés alapvető célja, hogy az eszközök állapotát megóvja és csökkentse a kiesés valószínűségét, ezzel növelve a rendszer hatékonyságát. A kockázatok feltárását követően meghatározom, hogy melyek azok a területek, melyek a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében nagyobb odafigyelést igényelnek. Mindazonáltal, a kockázat realizálását követve könnyebb kidolgozni egy kockázatcsökkentési stratégiát. Tekintettel arra, hogy a monokristályos napelemek nagy dominanciát mutatnak a hazai és nemzetközi napelem piacon, fontosnak tartom megvizsgálni, hogy a monokristályos naperőmű esetén általánosságban milyen kockázatok léphetnek fel, illetve a magas kockázatok esetén milyen lehetséges enyhítő stratégiát lehet alkalmazni.</p> Ervin Rácz ##submission.copyrightStatement## 2022-06-24 2022-06-24 4 2 111 119