Publikációs etikai szabályzat

A Biztonságtudományi Szemle folyóirat kiadója az Óbudai Egyetem, felelős kiadója az Óbudai Egyetem rektora.

 Preambulum

 A Biztonságtudományi Szemle jellemzően magyar, bizonyos esetekben idegen nyelven, rendes számaival negyedévenként, különszámaival alkalomszerűen, elsősorban online, esetenként nyomtatott formában megjelenő lektorált folyóirat. A folyóirat rovataiban közölt tanulmányok gondos könyvtári és lektori szűrőn (peer-review) mennek keresztül. Ennek célja többek között a plágiumok, a folyóirat diszciplináris keretébe nem illő és/vagy az elvárt színvonalat nem elérő, valamint korábban már máshol publikált tanulmányok kiszűrése. A Biztonságtudományi Szemle szerkesztősége elfogadja, és ahol csak tudja, alkalmazza a Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatait (Core practices).

 A Biztonságtudományi Szemle online, szabadon hozzáférhető elérhetőséget ad az elektronikus formában megjelenő tanulmányokhoz, amennyiben azok tartalma nem tartozik olyan korlátozás alá, ami miatt szükséges lehet a tartalomhozzáférés lehetőségének szabályozása bizonyos érintett kör számára. A nyomtatott változatok esetében a szerkesztőség döntése alapján a tanulmányok szerzőjét, címét és angol/magyar abstractját, illetve akár az egész tanulmányt online felületen is meg lehet jelentetni. A nyomtatott formában megjelenő számok díjfizetés ellenében szabadon hozzáférhetők, amennyiben azok tartalma a fentiek alapján nem tartozik korlátozás alá.

 A szerkesztőség feladata és kötelezettségei

 A szerkesztőbizottság elnöke

 A szerkesztőbizottság elnöke képviseli a folyóiratot a különböző hivatalos ügyekben.

 A szerkesztőbizottság tudományos titkára

 A szerkesztőbizottság tudományos titkára - a szerkesztőbizottság elnökének felkérésére - képviselheti a folyóiratot a különböző hivatalos ügyekben, valamint általánosságban ellátja a folyóirat operatív ügyeinek az irányítását. A szerkesztőség tudományos titkára kezeli a beérkező kéziratokat, melyeket a könyvtári plágiumellenőrzést követően - megfelelés esetén - továbbít a véleménye szerint illetékes rovatvezetőnek. Ő közli a szerzőkkel a kéziratuk elfogadásával/elutasításával kapcsolatos szerkesztőségi és lektori véleményeket.

 A szerkesztőségi titkár

 A szerkesztőségi titkár feladata a szerkesztőbizottság tudományos titkára munkájának a támogatása.

 A rovatvezetők

 A rovatvezetők olyan, az adott szakterületen hazai és nemzetközi elismertséget szerzett, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek, akiknek a feladata az általuk vezetett rovat megfelelő szakmai színvonalának a biztosítása, valamint a rovat diszciplináris keretébe illeszkedő kéziratok lektoráltatása.

 A szerkesztőbizottság

 A szerkesztőbizottság tagjai olyan hazai és külföldi, a biztonságtudomány valamely területét magas színvonalon művelő, hazai és nemzetközi elismerést szerzett, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek, akik a a folyóirat működésében, a kéziratok lektorálásában, a hazai és nemzetközi tudományos-szakmai kapcsolatok ápolásában, a folyóirat hazai és külföldi egyetemekhez és kutatóintézetekhez történő kapcsolásában tevékenykednek. A szerkesztőbizottság további feladata a folyóirat publikálási politikáját és céljait, javaslatot tesz ezek változtatására. A szerkesztőbizottság a szerkesztőbizottság elnökének felhívására évente egy alkalommal ülésezik.

 A tudományos tanácsadó testület

A szerkesztőség munkáját tudományos tanácsadó testület segíti. A tudományos tanácsadó testület tagjai olyan, rendszerint tudományos fokozattal és/vagy többéves, az adott tudományterületen szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező, zömében vezető beosztásban dolgozó, aktív és eredményes kapcsolatrendszerrel rendelkező szakemberek, akik véleményükkel, javaslatukkal, támogatásukkal elősegítik a folyóirat fejlődését és eredményes működését.

 A szerkesztőség és a tudományos tanácsadó testület tagjainak a felkérése

 A szerkesztőség, valamint a tudományos tanácsadó testület tagjainak a felkérése a szakmai, tudományos aktivitásuk, valamint a folyóirat kapcsolatrendszerének a fejlesztésében és fejlődésének előmozdításában várható aktivitásuk alapján történik.

 Esélyegyenlőségi alapelv

 A folyóirat az ENSZ alapokmányának szellemiségében mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül azonos esélyeket biztosít arra, hogy a Biztonságtudományi Szemlében publikáljon. A folyóirat a szerzők között egyedül az általuk leadott kéziratok hozzáértő szakmai lektorok által alkotott véleménye alapján tesz különbséget. A megjelentetésre leadott kéziratok peer-review típusú anonim lektorálásának köszönhetően a szerzők személye a lektorok számára nem ismeretes.