Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

Irányelvek a Biztonságtudományi Szemle (leendő) szerzőinek 

  • A leadott kéziratoknak meg kell felelnie a folyóirat tartalmi és formai követelményeinek, valamint a hazai és nemzetközi tudományos közösség által a tudományos igényességű írásművekkel szemben megfogalmazott elvárásoknak. Biztonságtudományi Szemle kézirat sablonja letölthető innen!
  • A Biztonságtudományi Szemle csak eredeti, a szerző, illetve szerzőtársai által közösen készített, máshol még nem megjelent, illetve megjelenés alatt sem levő kéziratokat közöl.
  • Többszerzős kéziratnál a kéziratot beküldő/feltöltő szerző a felelős a tanulmányban nevesített szerzőtársakkal közös munkáért. A folyóirat nem vizsgálja többszerzős kéziratoknál az egyes szerzők százalékos arányát a közös munkában.
  • A leadott kéziratok egyaránt lehetnek elméleti és gyakorlati megközelítésűek, tartalmazhatnak online és hagyományos, kvalitatív, kvantitatív és egyéb módszerekkel megvalósított saját kutatást, szekunder kutatás újraelemzését, szakértői interjúk elemzését, kísérleti beszámolókat, a jövőre vonatkozó trendelemzéseket, előrejelzéseket.
  • A szerző(k) a kézirat beküldésével/feltöltésével, mint tevőleges magatartással kijelenti, hogy az saját tudományos eredményeit tartalmazza, azt más tudományos laphoz, kötethez nem nyújtja/nem nyújtotta be, további személy(ek)nek nincs olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely korlátozná, akadályoztatná a publikáció Biztonságtudományi Szemle által történő megjelentetését. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy a publikációban megjelent illusztrációs anyag (kép, ábra, táblázat, egyéb illusztráció stb.) nem áll szerzői jogvédelem alatt.
  • A szerző(k)nek joga van megismerni a lektori véleményeket.
  • Plágium és korábbi tanulmánnyal történő legalább 33%-os egyezőség esetén a folyóirat automatikusan elutasítja a közlést.
  • Amennyiben a szigorú ellenőrzés ellenére is sikerül valakinek plagizált, vagy legalább 33%-os egyezőséget mutató, vagy a felhasználás tekintetében szerzői és egyéb jogot sértő tanulmányt megjelentetni, s ez később kiderül, úgy a szerkesztőség a tanulmányt törli a weboldaláról, de meghagyja a szerző nevét és a tanulmány címét, s megadja szöveges formában a törlés tényét. Az ilyen szerzők többé nem publikálhatnak a folyóiratban, de korábbi publikációik (amennyiben azok nem plágiumok, illetve nem érvényes rájuk az 33%-os szabály) megmaradhatnak.
  • A megjelentetett kézirattal kapcsolatos bárminemű jogsértő magatartásért egyedül a tanulmány szerzőjét terheli a felelősség. Az ilyen esetekben a Biztonságtudományi Szemle kizár mindennemű felelősséget.

 

A lektorálás folyamata a következő:

1. A tanulmány szerzője (több szerző esetén az a szerző, aki a szerkesztőséggel a kapcsolatot tartja) regisztrál a folyóirat online felületén, s feltölti a megjelentetésre szánt kéziratot. A feltöltéssel a szerző magára nézve elfogadja, hogy amennyiben a feltöltött kézirat plágium, vagy legalább 33%-a megjelent már korábban, úgy a szerkesztőség automatikusan elutasítja a közlést.

2. Amennyiben a tanulmány nem felel meg a formai követelményeknek, úgy arról a szerkesztőség értesíti a szerzőt, s amíg a szerző a megfelelő formázást nem végzi el, a tanulmánya nem adható ki lektorálásra.

3. A szerkesztőbizottság tudományos titkára, szükség esetén a szerkesztőbizottság tagjainak véleményét kikérve a kéziratot a téma szerint illetékes rovatvezetőnek juttatja el, aki felkéri a két független lektort, egyben gondoskodik a peer-review típusú lektorálásról.

4. A szerkesztőség a lektorálásra megküldés előtt a tanulmánynál a szerző nevét kitörli annak érdekében, hogy a lektorok függetlensége ilyen aspektusból is biztosított legyen.

5. A lektorokat a rovatvezető kéri fel a tanulmány lektorálására, akiknek - pozitív visszajelzésük után - megküldi a tanulmányt elektronikus formában. A lektorok kiválasztásának fontosabb szempontjai:
a. Tudományos (PhD, CSc, DSc) fokozattal rendelkeznek
b. Az adott szakterület elismert szakemberei
c. Vállalják, hogy a megadott határidőre átolvassák és lektorálják a megküldött tanulmányt

6. A két lektornak 30 napja van arra, hogy a tanulmányt elolvassa, s véleményét megfogalmazza az alábbiak szerint:
a. átalakítás nélkül közlésre alkalmas
b. átalakítással közlésre alkalmas (írásban iránymutatást ad, hogy mely részt célszerű átdolgozni, kiegészíteni)
c. közlésre nem alkalmas

7. Amennyiben a két lektor véleménye jelentősen eltér egymástól (egyik lektor nem tartja közlésre alkalmasnak, a másik lektor átalakítás nélkül tartja közlésre alkalmasnak), akkor
a. a szerkesztőbizottság felkéri a két lektort szakmai véleményének konszenzuson alapuló megváltoztatására. Ha ez nem sikerül, akkor
b. a szerkesztőbizottság tudományos titkára által felkért szerkesztőbizottsági tag, vagy a téma szerint illetékes rovat vezetője harmadik lektorként véleményezi a tanulmányt. Ebben az esetben azonban csak az átalakítással közlésre alkalmas, vagy a közlésre nem alkalmas vélemény fogalmazódhat meg.

Megjegyzés: olyan tanulmány nem jelenhet meg, amelyet a két lektor nem tart megjelenésre alkalmasnak.

8. A szerkesztőbizottság a publikációs felületen értesíti a tanulmány szerzőjét a következőkről:
a. az átalakítás nélkül közlésre alkalmas, illetve az átalakítással közlésre alkalmas véleményről (ez utóbbinál a lektori véleményt is leírva, de a lektor anonimitását megőrizve), valamint
b. a tanulmány megjelenésének várható időpontjáról.

9. A közlésre nem alkalmas kéziratokat a szerkesztőbizottság nem őrzi meg.

Adatvédelmi nyilatkozat

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.